http://zustercarla.nl/algemene-voorwaarden/__ft_30__NL
Contactgegevens

Gijsbrecht van Amstelstraat 25
1213 CH Hilversum
Tel: 06 15953794
E-mail: info@ZusterCarla.nl

   

  

  

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUSTER CARLA

Deze Algemene Voorwaarden van Zuster Carla zijn opgesteld in september 2012.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke afspraak in zake de dienstverlening tussen Zuster Carla en de Cliënt. De Algemene Voorwaarden vormen samen met de offerte, de zorgovereenkomst en het zorgplan één geheel als overeenkomst tussen Zuster Carla en de Cliënt. 

Inhoud

1. ALGEMEEN
2. INFORMATIE
3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
4. ZORGPLAN
6. KWALITEIT EN VEILIGHEID
9. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
 
========================================================================

1. ALGEMEEN


ARTIKEL   1 – Definities

Cliënt:

de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij Zuster Carla.

Vertegenwoordiger:

de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt of, indien er geen wettelijke vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de cliënt persoonlijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden.

Zuster Carla:

Zuster Carla is de zorgaanbieder die zorg biedt aan de Cliënt.

Geneeskundige handelingen:

alle verrichtingen, waaronder inbegrepen onderzoek en het geven van raad, die

rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt met als doel hem van een ziekte te

genezen, hem voor het ontstaan daarvan te behoeden of zijn gezondheidstoestand te

beoordelen, een en ander zoals beschreven in artikel 7: 446 – 468 Burgerlijk Wetboek

(geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Incident:

ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het zorgproces met direct of op termijn merkbare gevolgen voor de cliënt.

Terug naar top...

ARTIKEL   2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en Zuster Carla gesloten overeenkomst (hierna te noemen de overeenkomst) met betrekking tot zorg zonder verblijf.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

Terug naar top...

ARTIKEL   3 – Bekendmaking algemene voorwaarden

 1. Zuster Carla overhandigt de algemene voorwaarden aan de cliënt voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Op verzoek van de cliënt licht Zuster Carla de algemene voorwaarden mondeling toe.

Terug naar top...

ARTIKEL   4 – Duidelijke informatie

 1. Steeds als Zuster Carla de cliënt informatie verschaft, doet zij dit op een voor de cliënt geschikt niveau en vergewist zij zich ervan dat de cliënt de informatie heeft begrepen.
 2. Als Zuster Carla de informatie elektronisch verschaft vergewist zij zich ervan of de cliënt deze informatie kan ontvangen.
 3. Indien het belang van de cliënt dit vereist dient Zuster Carla de betreffende informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de cliënt.
 4. Zuster Carla zorgt ervoor dat de cliënt of diens vertegenwoordiger gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

Terug naar top...

ARTIKEL   5 – Bevoegdheden van de vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke schriftelijke machtiging door de cliënt.

Terug naar top...

2. INFORMATIE


ARTIKEL   6 – De intake 

 1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst biedt Zuster Carla de cliënt schriftelijke informatie aan over tenminste de volgende punten:
 1. de vormen van zorg die Zuster Carla kan bieden.
 2. het doorgeven van een contactpersoon en de mogelijkheid tot het aanstellen van een vertegenwoordiger en de wettelijke regels die daarop betrekking hebben;
 3. mogelijkheid tot het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring waarin de cliënt uit hoe hij/zij wil dat er wordt gehandeld, indien hij/zij in een situatie komt waarin hij/zij niet meer voor zichzelf kan beslissen;
 4. de procedure rond het opstellen van een zorgplan;
 5. sleutelbeheer;
 6. de bereikbaarheid van de organisatie in geval van een noodsituatie;
 7. waar de cliënt aan moet voldoen om de zorgverleners en andere personen werkzaam bij of in opdracht van Zuster Carla in staat te stellen te werken conform de regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden;
 8. de mogelijkheid om wensen van de cliënt te honoreren;
 9. het beleid ten aanzien van ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken;
 10. de klachtenregeling;
 11. deze algemene voorwaarden;
 12. het privacy beleid;
 13. het medicatiebeleid.
 1. Tijdens het intakegesprek gaat Zuster Carla na of de cliënt de schriftelijke informatie heeft begrepen. Tijdens het gesprek of zo spoedig mogelijk daarna maakt de cliënt aan Zuster Carla zijn keuzes kenbaar met betrekking tot de besproken punten.
 2. De cliënt informeert Zuster Carla meteen indien hij/zij zorg van andere zorgaanbieders ontvangt.

Terug naar top...

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST


ARTIKEL   7 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Zuster Carla doet op basis van de intake een offerte aan de cliënt waarin de te leveren zorg en alle te leveren diensten nauwkeurig zijn beschreven.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt de offerte van Zuster Carla aanvaardt. Ter bevestiging van het sluiten van de overeenkomst, ondertekenen Zuster Carla en de cliënt de offerte.
 3. De overeenkomst bevat in ieder geval:
 1. een bepaling dat het op te stellen zorgplan onderdeel uitmaakt van de overeenkomst;
 2. een beschrijving van de diensten waar de cliënt gebruik van wil maken met een specificatie van de kosten;
 3. een kopie van deze Algemene Voorwaarden;
 4. een voor akkoord door cliënt en Zuster Carla ondertekende offerte.

Terug naar top...

4. ZORGPLAN


ARTIKEL   8 – Totstandkoming van het zorgplan

 1. Zuster Carla stelt in samenspraak met de cliënt een zorgplan op. Zuster Carla biedt de cliënt ondersteuning aan bij het overleg over het zorgplan.
 2. Uiterlijk zes weken na aanvang van de zorgverlening legt Zuster Carla het overeenkomstig lid 1 opgestelde zorgplan ter instemming voor aan de cliënt.
 3. Het zorgplan wordt van kracht na instemming van de cliënt. Het zorgplan blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van de cliënt.
 4. In de periode tussen de totstandkoming van de overeenkomst en het van kracht worden van het zorgplan is – in het geval er sprake is van geneeskundige handelingen - voor deze geneeskundige handelingen toestemming van de cliënt vereist, tenzij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt, omdat onverwijlde uitvoering van de handeling kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen.

Terug naar top...

ARTIKEL   9 – Doel en inhoud van het zorgplan

 1. Het zorgplan heeft tot doel de kwaliteit van leven van de cliënt te ondersteunen en sluit zoveel mogelijk aan bij diens persoonlijke wensen en mogelijkheden.
 2. Het zorgplan beschrijft de gezondheidssituatie van de cliënt ten gevolge van diens aandoeningen, de prognoses daarvan en de daarmee samenhangende risico’s voor diens gezondheid en welzijn, de met de cliënt afgesproken vormen van zorg en, indien er sprake is van geneeskundige handelingen, de uit te voeren verrichtingen.
 3. In het zorgplan wordt in ieder geval vastgelegd:
 • welke disciplines de verschillende onderdelen van het zorgplan uitvoeren en op welke momenten of met welke regelmaat;
 • wie binnen de organisatie van Zuster Carla betrokken is bij de zorg voor de cliënt;
 • welke familieleden van de cliënt of anderen bij de zorgverlening worden betrokken of over de zorgverlening worden geïnformeerd en hoe dat plaatsvindt;

Terug naar top...

ARTIKEL   10 – Naleving van het zorgplan

 1. Zuster Carla voert de zorg uit volgens de afspraken in het zorgplan.
 2. Als Zuster Carla afgesproken zorg niet conform het zorgplan kan verlenen, stelt Zuster Carla de cliënt daarvan meteen in kennis. Als de cliënt afgesproken zorg niet conform het zorgplan kan ontvangen, stelt de cliënt Zuster Carla daarvan meteen in kennis.
 3. Het zorgplan wordt minimaal een keer per jaar in samenspraak met de cliënt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De cliënt kan gemotiveerd verzoeken om tussentijdse evaluatie. De evaluatie en de bijstellingen worden schriftelijk vastgelegd. De eerste evaluatie vindt plaats binnen zes maanden na instemming van de cliënt met het zorgplan, of zoveel eerder als nodig is.
 4. Indien tussentijds afwijking van het zorgplan noodzakelijk is, is toestemming van de cliënt vereist, tenzij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt, omdat onverwijlde afwijking van het zorgplan kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen.
 5. Zuster Carla instrueert individuele zorgverleners over hetgeen wat in het zorgplan opgenomen is en stelt de cliënt hiervan op de hoogte.
 6. Als de cliënt voor een bepaalde periode of bepaald moment geen zorg of diensten wenst te ontvangen, meldt de cliënt dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan Zuster Carla. Doet hij/zij dit niet, dan kan Zuster Carla kosten in rekening brengen aan de cliënt, tenzij de cliënt kan aantonen dat hij/zij als gevolg van overmacht niet in staat was zich tijdig af te melden. Deze kosten zijn niet hoger dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde zorg.

Terug naar top...

5. PRIVACY


ARTIKEL   11 – Algemeen

 1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446 – 7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort hetgeen daar is bepaald.

Terug naar top...

ARTIKEL   12 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. Zuster Carla moet toestemming krijgen van de cliënt als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die door de cliënt als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren en deze kunnen worden geobserveerd door anderen dan de cliënt;
 2. Onder anderen zoals bedoeld in lid 1 wordt niet verstaan:
 1. degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is;
 2. de vertegenwoordiger.
 1. Indien Zuster Carla bij geneeskundige handelingen of bij een gesprek een zorgverlener in opleiding of stagiaire aanwezig wil laten zijn, moet zij daarvoor toestemming krijgen van de cliënt.

Terug naar top...

ARTIKEL   13 – Bewaren van gegevens

 1. Als Zuster Carla zorginhoudelijke gegevens over de cliënt vastlegt, blijven deze gegevens te allen tijde ter beschikking van zowel Zuster Carla als de cliënt.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart Zuster Carla de gegevens en krijgt de cliënt een kopie als hij/zij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van cliënten ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Terug naar top...

ARTIKEL   14 – Gegevensverstrekking en verlening van inzage door Zuster Carla aan derden

 1. Zuster Carla verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de cliënt geen (inzage in) gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting.
 2. Onder derden als bedoeld in lid 1 wordt niet verstaan:
 1. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
 2. de vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.
 1. Na overlijden geeft Zuster Carla desgevraagd inzage in de zorginhoudelijke gegevens aan de nabestaanden voor zover de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld.
 2. Zuster Carla instrueert individuele zorgverleners over hun geheimhoudingsplicht en stelt de cliënt hiervan op de hoogte.

Terug naar top...

6. KWALITEIT EN VEILIGHEID


ARTIKEL   15 – Zorg

 1. Zuster Carla levert zorg met inachtneming van de normen zoals die door representatieve organisaties van in ieder geval zorgaanbieders en cliënten in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg zijn vastgesteld.
 2. Zuster Carla zorgt ervoor dat alle zorgverleners die binnen de organisatie van Zuster Carla of in opdracht van Zuster Carla zorg verlenen aan de cliënt:
 1. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;
 2. handelen overeenkomstig de voor de zorgverleners geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep.
 3. Handelen overeenkomstig de gedragscode van Zuster Carla.
 1. Zuster Carla zorgt voor continuïteit van de zorg.

Terug naar top...

ARTIKEL   16 – Afstemming (één cliënt – meer zorgverleners)

 1. Als een cliënt te maken heeft met twee of meer zorgverleners die binnen de organisatie van Zuster Carla of in opdracht van Zuster Carla werken, zorgt Zuster Carla dat alle betrokken zorgverleners:
 1. elkaar informeren en bevragen over relevante gegevens van de cliënt;
 2. met elkaar periodiek overleggen over de cliënt;
 3. bij overdracht van de cliënt aan een andere zorgverlener, alle relevante gegevens doorgeven en de cliënt daarover informeren.
 1. Zuster Carla zorgt ervoor dat voor de cliënt te allen tijde duidelijk is
 1. wie voor welke handelingen verantwoordelijk is;

 2. wie het aanspreekpunt is voor vragen van de cliënt, diens vertegenwoordiger en familieleden.

Terug naar top...

ARTIKEL   17 – Incidenten

 1. Zo spoedig mogelijk na een incident informeert Zuster Carla de betreffende cliënt over:
 1. de aard en de oorzaak van het incident;
 2. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.
 1. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënt, bespreekt Zuster Carla de voor de aanpak daarvan mogelijke behandelingsalternatieven met de cliënt en maakt afspraken over de aanvang van de gekozen behandeling en het vervolg.
 2. Zuster Carla verleent adequate zorg teneinde de gevolgen van het incident voor de cliënt te beperken. In geval van spoedeisende zorg betekent dit dat aan het genoemde in lid 2 niet hoeft te worden voldaan.

Terug naar top...

ARTIKEL   18 – Zorg voor persoonlijke eigendommen

 1. Zuster Carla zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt, zorgvuldig omgaan met diens eigendommen.
 2. Zuster Carla benadrukt geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor het door de cliënt aan de individuele zorgverleners in beheer geven van bankpassen en/of bijbehorende pincodes, contant geld of andere kostbaarheden. Zuster Carla adviseert de cliënt om dergelijke zaken zelf te beheren. Het is de cliënt niet toegestaan om dergelijke zaken en/of informatie aan Zuster Carla dan wel de individuele zorgverleners in beheer te geven dan wel te verstrekken.

Terug naar top...

7. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT


ARTIKEL   19 – Verplichtingen van de cliënt

 1. Elke cliënt legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van Zuster Carla met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.
 2. Bij de intake geeft de cliënt de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en, indien van toepassing, van de persoon die door de cliënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als de cliënt niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.
 3. De cliënt geeft Zuster Carla, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring.
 4. De cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de zorgverleners, andere personen werkzaam bij of in opdracht van Zuster.
 5. De cliënt verleent alle noodzakelijke medewerking om Zuster Carla in staat te stellen de zorg te leveren conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden.
 6. De cliënt moet zorgverleners en andere personen werkzaam bij of in opdracht van Zuster Carla de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in het zorgplan of in het kader van veiligheid.
 7. Zodra de cliënt zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder, informeert hij/zij Zuster Carla daarover.
 8. De cliënt moet met bekwame spoed melding maken van de door hem geconstateerde schade.

Terug naar top...

8. BETALING


ARTIKEL   20 – Betaling

 1. De cliënt is Zuster Carla de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen zorg en diensten.
 2. Voor de vooraf overeengekomen kosten van zorg en diensten als bedoeld in artikel 7 lid 3 stuurt Zuster Carla een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënt. Voor de diensten als bedoeld in artikel 7 lid 3 brengt Zuster Carla geen kosten in rekening als de cliënt er geen gebruik van heeft gemaakt, mits de cliënt zich 48 uur van tevoren heeft afgemeld conform artikel 10 lid 6.
 3. Zuster Carla stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
 4. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, is Zuster Carla gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Terug naar top...

9. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST


ARTIKEL   21 – Beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt:
 1. door overlijden van de cliënt;
 2. bij wederzijds goedvinden;
 3. na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de cliënt of Zuster Carla, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23;
 4. van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;
 5. ingeval van ontbinding door de rechter.

Terug naar top...

ARTIKEL   22 – Opzegging algemeen

 1. De cliënt kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. In goed overleg kan de overeenkomst ook zonder opzegtermijn worden beëindigd.
 2. Zuster Carla kan de overeenkomst slechts opzeggen met inachtneming van het in artikel 23 bepaalde.

Terug naar top...

ARTIKEL   23 – Opzegging door Zuster Carla

 1. Zuster Carla kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen:
 1. als Zuster Carla een redelijk opzegtermijn in acht neemt;
 2. als Zuster Carla de cliënt heeft gewezen op de mogelijkheid van een second opinion over het al dan niet langer nodig zijn van de zorg.
 3. om gewichtige redenen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  1. Zuster Carla heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met de cliënt besproken;
  2. Zuster Carla heeft de cliënt een passend alternatief aangeboden;
  3. Zuster Carla heeft de cliënt gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen;
 1. In de situaties genoemd in lid 1 onder a, b en c eindigt de overeenkomst niet eerder dan de dag waarop de cliënt zorg ontvangt van de nieuwe zorgaanbieder, met als maximum periode van 1 maand vanaf het moment van opzegging.

Terug naar top...

ARTIKEL   24 – Informatie bij beëindiging

Bij beëindiging van de overeenkomst als omschreven in artikel 21 onder b en c vindt een gesprek plaats tussen de cliënt en Zuster Carla waarbij de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde komen. Dit gesprek omvat in ieder geval:

 • aan welke instantie/zorgverlener door Zuster Carla informatie wordt gegeven en welke informatie dit betreft;
 • informatie over afspraken die Zuster Carla met derden heeft gemaakt met betrekking tot de nazorg.
 • Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven.

Terug naar top...

10. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT


ARTIKEL   25 – Aansprakelijkheid

 1. Zuster Carla sluit elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de individuele zorgverleners uit. Anders is het, indien de cliënt kan bewijzen dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Zuster Carla. In dat geval is de aansprakelijkheid van Zuster Carla beperkt tot de waarde van de geleverde prestatie, blijkende uit de desbetreffende factuur.
 2. Zuster Carla is verzekerd tegen de normale bedrijfsrisico’s en in voorkomende gevallen is beslissend hetgeen in de desbetreffende polis is aangenomen in het bijzonder met betrekking tot het eigen risico, dat ten allen tijde voor rekening van de cliënt zal komen.

Terug naar top...

ARTIKEL   26 – Overmacht

 1. Indien Zuster Carla buiten haar toedoen niet of niet tijdig kan presteren, is Zuster Carla niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 2. Bij overmacht gaat het om omstandigheid welke niet te wijten is aan de schuld van Zuster Carla, noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in de branche geldende opvattingen voor de rekening van Zuster Carla komt. Daartoe wordt ook gerekend dat de omstandigheden bij de cliënt thuis van dien aard zijn, dat het verrichten van de werkzaamheden onverantwoord is ten opzichte van de individuele zorgverleners en derhalve niet van hen gevergd kan worden.
 3. Zuster Carla zal de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, indien zich naar oordeel van Zuster Carla een overmachtssituatie voordoet en met de cliënt overleggen over een oplossing. Indien de overmachtssituatie van tijdelijke aard is, heeft Zuster Carla het recht haar prestatie op te schorten voor de duur dat de overmachtssituatie voortduurt.

Indien de overmachtssituatie van blijvende aard is, dan geldt dit als een voor de cliënt en voor Zuster Carla onvoorziene omstandigheid en hebben de cliënt en Zuster Carla over en weer het recht de overeenkomst ontbonden te beschouwen. Noch de cliënt noch Zuster Carla kunnen dan aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Terug naar top...

11. TOEPASSELIJK RECHT, KLACHTEN EN GESCHILLEN

 

ARTIKEL 27 – Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Terug naar top...

ARTIKEL 28 – Klachtenregeling

 1. Zuster Carla maakt gebruik van de klachtencommissie van Solopartners. Deze klachtencommissie is gebaseerd op de Klachtenregeling van de klachtencommissie Branchebelang Thuiszorg Nederland en beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo snel als mogelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Zuster Carla, nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Indien Zuster Carla en de cliënt er gezamenlijk niet uit komen, dient de klacht voorgelegd te worden aan de klachtencommissie. De werkwijze van de klachtencommissie bij indiening van een klacht is als volgDe klachtencommissie draagt er zorg voor dat binnen 10 werkdagen na indiening van de klacht een ontvangstbevestiging aan de klager wordt gestuurd, waarin hij wordt geïnformeerd over de verdere procedure.
  1. Indien een klacht naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende informatie bevat, stelt zij de klager in de gelegenheid alsnog binnen 10 werkdagen aanvullende informatie te verschaffen.
  2. De klachtencommissie beslist over de ontvankelijkheid van de klager in zijn klacht en haar bevoegdheid tot behandeling van de klacht. De klachtencommissie stemt de klager af over diens doeleinden en over de te onderzoeken klachtenonderdelen.
  3. De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de aangeklaagde binnen 10 werkdagen nadat de klachtencommissie door de klager hiertoe gemachtigd is en nadat met de klager afstemming heeft plaatsgevonden over de te onderzoeken klachtenonderdelen en de toelichting bij deze, wordt geïnformeerd over de inhoud van de ingediende klacht en over de te volgen procedure. De klachtencommissie informeert de zorgaanbieder over de ingediende klacht en de inhoud daarvan.

Meer informatie over de klachtencommissie en de behandeling van een klacht is terug te vinden in de Klachtenregeling Klachtencommissie van Solo Partners. Deze is op te vragen bij Solo Partners (www.solopartners.nl) of bij Zuster Carla (www.zustercarla.nl).

Terug naar top...